Obowiazek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleznego

Każdy przedsiębiorca, w kwestię obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty a pozostałe urządzenia, których cena w elemencie ich kupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych i potrzebuje on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w maju, w jakim został on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych może być prowadzona w sztuce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z zdrowymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie stosowanego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i wzięcia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej spełnienia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.